माया बाप

उभ आयुष्य खपवल
नाही स्वतासाठी जगला
चंदनाची ही उपमा पडे
तोडकि माया बापाला

नव्हती कधीच त्याला
भौतिक सुखाची नवलाई
अभिमानान सांगायचा
लेकर मायी कमाई

साऱ्या जीवनाचा सार
कमी शब्दात सांगायचा
जणु आयुष्य जगायची
संग शिदोरी द्यायचा

ना झुकला कोनापुढे
ना खुशमस्करी मानी
असा जगला माया बाप
सारे म्हणे स्वाभिमानी

ना केली आयुष्यभर
त्यान कामाची कसर
काम येईल जे हाती
पाही त्यामधे ईश्वर

आला निरोप द्यायले
अश्रु त्याचे ओघळले
लेक चालला माया दूर
ना त्याला सोसवले

लेकरांना कमी नको
ईच्छा स्वताच्या मारल्या
माया बापान वेदना
त्याच्या जीवावर काढल्या

चार लोकांत हसुन सांगे
आता झाली मायी कमाई
सोडुन गेला आयुष्यभरासाठी
माया बाप त्याची पुण्याई