जीवनाची शिदोरी..

जीवनात घेतलेल्या अनुभवाचे धडे
बाप प्रत्येकक्षणी गीरवीत असतो
कळु न देता आपल्या मुलांच्या संगे
आयुष्य जगण्याची शिदोरी देत असतो

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s